Sözlük

0-9
A
Aderans
Bir boya özelliğidir. Kuru film tabakasının yüzeyler üzerinde kabarmadan,ince tabakalar halinde kalkmadan veya çatlamadan durma kabiliyetidir.
Argege
Beton ve harçlarda ana bölümü oluşturan atıl maddeler.
B
Betonarme
Çelik donatı kullanılarak güçlendirilmiş beton
Bitiş Tarihi
İnşaat sözleşmesindeki tüm koşulların yerine getirildiği tarih.
Bolluk
Bir işlem grubunun programdaki toleransı (emniyet payı). Bolluk, başlama ve bitişe bağlı erken ve geç tarihlerin karşılaştırılması ile hesaplanır.
Bölgesel Planlama
Bölge çapındaki fiziksel planlama.
Bütçe
Bir inşaat projesi için mal sahibi tarafından ayrılan, para ve zaman miktarı.
Büz
Boru, künk. Betondan drenaj ve pissu borusu
C
D
Donatı
Betonarme yapıları oluşturan kiriş, kolon, perde duvar ve döşeme gibi elemanların içerisinde yer alan çelik malzemelere donatı denilmektedir.
Döküm
Farklı malzemelerin farklı teknikler kullanılarak kalıba çıkarılması işlemi
E
Ekskvatör
Kazı makinesi, Kazaratar. Kazmaç
Etriye
Betonarme yapı elemanlarında boyuna donatının etrafını saran, inşaat çeliğinin bükülmesi ile elde edilen ve belli aralıklarla boyuna donatıya yerleştirilen, kesme kuvveti, burkulma ve depreme karşı dayanım sağlayan enine donatılardır.
F
Fizibilite
Özel bir maliyet kontrol yöntemi olup, projede istenen fonksiyon, performans ve güvenirliği, en düşük “ömürboyu” maliyetle sağlamak açısından proje veya işletim fonksiyonlarının sistematik ve yaratıcı analizlerini içerir.
Frontallik
Düşey eksenlilik.
G
Grobeton
Temel altı, dolgu ve tesviye gibi yerlerde kullanılan düşük dozlu demirsiz betondur.
H
I
J
K
Kiriş
Yapılardaki yatay taşıyıcı elemandır
Korozyon
Metallerin, bulunduğu alan içerisinde, kimyasal ya da elektrokimyasal reaksiyonlara maruz kalması sonucu bozulması
L
M
Malaksör
Harç karıştıran makine ( Basit, ufak betoniyer). Kamaç.
Mantolama
Bir yapının tüm çevresinin ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak sıcak ve soğuk hava kaybının en aza inmesini sağlayan yalıtım işleri
Molas
Killi kireçli kumtaşı. Balçıklı kireç ve kum karışımı tortul oluşum.
Moloz
Neopren( Marka) Conta olarak kullanılan bir sentetik elastomer.
Monüman
Anıt, abide, dev yapıt.
Murç
Taş yüzeylerinin kaba düzlemesinde, her cins beton ve kagirin kırılması ve de delik açmalarda kullanılan sivri uçlu demir el aygıtı.
N
Neopren
Neopren( Marka) Conta olarak kullanılan bir sentetik elastomer.
Nivelman
Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarını ölçme eylemi. Düzeçleme.
Nivo
1. Düzey, seviye kot. 2.Dürbünlü düzeç. Dürbünlü nivelman aygıtı.
Niş
Çoğunun üstü kemerli duvar hücresi, hücre.
O
Otomasyon
Türlü endüstriyel, yönetimsel ve bilimsel işlerin insan aracılığı olmadan ya da çok az insanla otomatik olarak yürütülmesi.
P
Pah
Eğri olarak kesilmiş kenar, şataf.
Parsel
Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası; bir adanın parçalarından her biri.
Payanda
Düşey bir taşıyıcı, örneğin bir duvarı pekiştirmek için eğik olarak vurulan destek.
Perforatör
Delici,delgi. Herhangi bir amaç için herhangi bir şekilde metal,taş, tahta ya da kağıt vb. ni delme.
Prim
Mal sahibi ile yüklenici arasında yapılan sözleşmede öngörülen temel hedeflerin aşılması halinde mal sahibi tarafından ödül biçiminde yükleniciye yapılan veya yapılması gereken ödeme.
Q
R
Rakor
1.Tesisatta boruları döndürmeden eklemeyi sağlayan iki parçalı fitings.2. İki ucuna, birbirine ters yönde diş çekilmiş manşon.
Rötre
Beton üzerinde oluşan kılcal çatlaklardır.
S
Stabilize
1.Yol vb. yapımlara sağlam bir temel teşlik etmek üzere, bir bağlayocolı kum-çakıl ya da tuvönan kırmataş 2. Bu gereçlerin serilip sıkılaştırıldığı zemin
Strüktür
1. Bir yapının yük taşıyıcı bölümü. 2. İnsan eliyle inşa edilmiş her şey.
Sürveyan
Gözetmen, Yapıyerinde yapılan işlere ve kullanılan gereçlere, işveren adına nezaret eden teknikere verilen isim.
Şartname
İş ile ilgili malzeme, ekipman, sistem, gereken işçi vb. kaliteler konusunda, ayrıntılı biçimde yapılan yazılı açıklamalardır.
T
Teklif
Sözleşmede tanımlanan işi belirli bir fiyatla yapma önerisi.
Temel
Yapıların yüklerini güvenli bir biçimde toplayarak zemine aktaran yapı elemanları
Teminat
Üçüncü bir kişinin ürün (veya iş) kalite veya miktarı veya yeterli performansı üzerinde belirli bir süre için sözleşmede verdiği ve gerçekleşmemesi halinde yasal yaptırımı gündeme gelen karşılık.
Tonoz
Biçimi alttan iç bükey olmak üzere taş ya da tuğla ve harçla örülmüş yarım silindir biçimde tavan, bir kemerin aralıksız olarak devam etmesi ile meydana gelen örtü.
Topografya
Engebelerini belirtecek şekilde bir araziyi grafik olarak gösterme işi.
Trabzan
Merdiven parmaklığı, merdiven korkuluğu.
U
V
Vibratör
Dökülmüş taze betonu sıkıştırarak daha az boşluklu bir beton durumuna getiren makinalardır. Bir motorun verdiği hava titreşim yaparak betonun sallanıp sıkıştırılaması sağlanır.
W
X
Y
Yapı
Karada veya suda, bayındırlık veya iskan amacıyla kurulan köprü, yol, tünel, baraj, bina gibi tesisler ile bunların yeraltı ve yerüstü inşaatı.
Yeterlilik
İhale evrakının ihale dosyasında tanımlanan projeye uygun teklif verilebilmesi açısından yeterliği (yeterlilik derecesi).
Yüklenici
İnşaat vb. işlerin sözleşme, plan ve şartnamelere uygun biçimde yapımı için sorumluluk alan ve bu amaçla işgücü, malzeme ve ekipman sağlayarak bunları yöneten (denetleyen) kişi veya örgüt.
Z
Zeyilname
Daha önce yayınlanmış sözleşme belgeleri üzerinde ekleme, düzeltme ve açıklama yapmak amacıyla, fiyat teklifi almadan önce çıkarılan ihale belgesi eki.